Cyryl Piela Fizjoterapia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Cyryl Piela Medica

pastedGraphic.png

Toruń, dnia 8 czerwca 2021 r.

 1. Podstawa działania

Cyryl Piela Medica jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przepisów wydanych na jej podstawie,
 2. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
 3. niniejszego regulaminu organizacyjnego,
 4. wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej: 000000240953, organ rejestrowy: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, data wpisu do rejestru – 8.06.2021 r.
 5. innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulujących działalność podmiotów leczniczych.
 1. Oznaczenie podmiotu leczniczego 
 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: Cyryl Piela Medica.
 2. Siedzibą podmiotu leczniczego jest Toruń. Adres: ul. Storczykowa 2.
 1. Cele i zadania podmiotu leczniczego
 1. Celem Cyryl Piela Medicajest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 2. a)diagnostyki funkcjonalnej pacjenta;
 3. b)kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii;
 4. c)kwalifikowania, planowania i prowadzenia kinezyterapii;
 5. d)kwalifikowania, planowania i prowadzenia masażu;
 6. e)zlecania wyrobów medycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. f)dobierania do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
 8. g)nauczania pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
 9. prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 10. wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 11. nauczania pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
  1. Celem Cyryl Piela Medica jest zapewnienie dobra pacjenta poprzez świadczenie usług przez wysoko wykwalifikowany personel, w sposób profesjonalny, zgodny z standardami medycznymi oraz dostosowanie świadczeń do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta.
  2. Cele te realizowane są przez:
 12. specjalistyczną usługę medyczną z wykorzystaniem nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu,
 13. zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz podnoszenie kwalifikacji   personelu w ramach kursów, szkoleń oraz specjalizacji,
 14. poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 15. profilaktykę prozdrowotną,
 16. organizowanie szkoleń wewnętrznych fizjoterapeutów i osób współpracujących,
 17. właściwą organizację pracy, umożliwiającą skuteczne zarządzanie,
 18. prowadzenie kontroli zarządczej w celu realizacji zadań w sposób zgodny z prawem,  efektywny i oszczędny.
  1. Do zadań Cyryl Piela Medica należy w szczególności:
 19. wykonywanie świadczeń konsultacyjnych, 
 20. udzielanie komercyjnych świadczeń zdrowotnych w ramach rehabilitacji i fizjoterapii (rehabilitacja ambulatoryjna oraz rehabilitacja w domu pacjenta),
 21. współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi.
 1. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego
 1. W skład zakładu leczniczego – Cyryl Piela Fizjoterapia – wchodzi jednostka organizacyjna Cyryl Piela Medica. 
 2. W skład Cyryl Piela Fizjoterapia wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Pracownia Fizjoterapii,
 2. Pracownia Fizjoterapii dla Dzieci,
 3. Pracownia Fizykoterapii,
 4. Pracownia Kinezyterapii,
 5. Pracownia Kinezyterapii dla Dzieci,
 6. Pracownia Masażu Leczniczego,
 7. Pracownia Masażu Leczniczego dla Dzieci.
 1. Podmiotem, jednostką organizacyjna oraz komórkami organizacyjnymi kieruje Cyryl Piela.
 2. Cyryl Piela reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością wszystkich komórek i osób sprawuje Cyryl Piela.
 1. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych siedziba w Toruniu, przy ul. Storczykowej 2, zaś w przypadku rehabilitacji w domu pacjenta – miejsce zamieszkania pacjenta.

 1. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń
 1. Cyryl Piela Medica prowadzi działalność leczniczą w postaci ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 
 2. Cyryl Piela Medica świadczy usługi w zakresie:
 1. rehabilitacji ambulatoryjnej,
 2. rehabilitacji w domu pacjenta.
 1. Przebieg procesu i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych
 1. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie odpłatnie. Dostępnymi w Podmiocie formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, przelew oraz karta podarunkowa.
 2. Umówienie się na wizytę jest możliwe: 

a) telefonicznie pod numerem 509 855 955,

b) poprzez portal internetowy Booksy.com

c) poprzez portal internetowy znajdzgabinet.pl.

 1. Zasady i regulamin rezerwacji wizyt, korzystania z zabiegów oraz płatności za świadczenia zdrowotne znajduje się na stronie www.cyrylpiela.pl/regulaminplatnosci oraz wraz z ankietą dla pacjenta zgłaszającego się na zabiegi fizjoterapeutyczne.
 2. W celu prawidłowego dobrania terapii oraz oceny jej rezultatów niezbędne jest rozebranie się pacjenta do bielizny w celu analizy postawy ciała i przeprowadzenie testów diagnostycznych oraz do prowadzenia samej terapii.
 3. W przypadku pierwszej wizyty pacjent jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia Ankiety dla pacjenta zgłaszającego się na zabiegi fizjoterapeutyczne oraz podpisanie niezbędnych zgód na zabiegi oraz regulaminu płatności za świadczenia zdrowotne.
 4. Pacjent jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania fizjoterapeuty o każdej zmianie w stanie zdrowia, miesiączce w trakcie wizyty i innych chwilowych niedomaganiach takich jak ból głowy, osłabienie, gorączka, przeziębienie etc.
 5. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się wymogi prawne i medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 6. Podmiot jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00, w soboty od 10:00 do 16:00.
 7. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym w trakcie rejestracji pacjenta.
 8. Na terenie zakładu leczniczego zakazuje się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających.
 9. Zakazuje się wstępu na teren zakładu leczniczego osobom po spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.
 10. Zakazuje się pacjentom i osobom trzecim wchodzenia i zaglądania do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 
 11. Podmiot nie odpowiada za mienie pacjentów pozostawione bez nadzoru na terenie zakładu leczniczego.
 1. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

Cyryl Piela Medica pobiera opłaty za świadczone usługi według cennika dostępnego na stronie internetowej podmiotu pod adresem: https://cyrylpiela.pl/cennik/ 

 1. Dokumentacja medyczna
 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest niezwłocznie na żądanie pacjenta. Pacjent może złożyć żądanie w dowolnej formie, w szczególności: ustnie, pisemnie lub pośrednictwem środków komunikacji na odległość.
 2. Dokumentację udostępnia się bezpłatnie:
 1. do wglądu w zakładzie leczniczym;
 2. w formie odwzorowania cyfrowego (skanu);
 3. na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez pacjenta;
 4. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.
 1. Dokumentację medyczną udostępnia wyłącznie Cyryl Piela.
 2. Podmiot prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej. 
 1. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych komórek

Wszyscy pracownicy, osoby zatrudnione oraz osoby współpracujące, niezależnie od uprawnień i realizowanych zadań zgodnych z zakresami czynności obowiązani są:

 1. a)znać podstawowe akty normatywne określające zadania Cyryl Piela Medica i jej organizację,
 2. b)zapoznać się z polityką ochrony danych przyjętą w Cyryl Piela Medica,
 3. c)rozwijać inicjatywę w kierunku doskonalenia form i metod pracy,
 4. d)aktywnie włączać się w zagadnienia wymagające równoczesnego zaangażowania się kilku osób,
 5. e)wykonywać zadania zlecone przez przełożonego,
 6. f)przestrzegać tajemnicy służbowej i zawodowej,
 7. g)przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 8. h)dbać o dobry wizerunek firmy,
 9. i)przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Monitoring
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników Cyryl Piela Medica w pomieszczeniach ogólnodostępnych prowadzi się rejestrację obrazu (monitoring). 
 2. Zakres monitoringu obejmuje wejście do zakładu leczniczego oraz pomieszczenie poczekalni.
 3. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu są przetwarzane wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane, wskazanych w ust. 1 i będą przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni od dnia ich nagrania. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przetwarzanych poprzez stosowanie monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 5. Monitoring nie jest stosowany w pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne (w gabinetach) ani w pomieszczeniach sanitarnych. 
 1. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi
 1. Cyryl Piela Medica może podejmować współpracę  z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 2. Konsultacje i badania w innych placówkach zlecane są przez Cyryl Piela Medica wówczas, gdy nie ma możliwości wykonania ich na miejscu lub pacjent wymaga dalszego procesu diagnostyczno-leczniczego.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowych udzielanych przez Podmiot oraz każda osoba udzielająca świadczeń w Podmiocie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.cyrylpiela.pl oraz w siedzibie Podmiotu na tablicy ogłoszeń.